CEC电子商城春节物流停运的通知

2021-02-02 14:21

尊敬的采购人:

 

CEC电子商城春节物流停运时间:2021年2月7日,恢复时间:2021年2月18日。请各采购人合理安排采购计划。由此给您带来的不变,敬请谅解。

祝:新春快乐!

 

                                                                                                                                                                     2021年2月2日